Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Hướng dẫn thực hành spss làm tiểu luận và luận văn cao học

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Tự học SPSS - Hướng dẫn thực hành spss làm tiểu luận và luận văn cao học


Nội dung tài liệu tự học spss:
Bài 1. Xử lí dữ liệu trên SPSS 1
1.1 Giới thiệu và cài đặt phần mềm SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Giới thiệu phần mềm SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Cài đặt SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.3 Khởi động SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Nhập dữ liệu trong SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Đọc dữ liệu từ những file có sẵn trong SPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Đọc dữ liệu từ file .sav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Đọc dữ liệu từ file .xls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.3 Đọc dữ liệu từ file.txt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Lọc dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 Mã hóa dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.1 Mã hóa dữ liệu trong nội bộ biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.2 Mã hóa dữ liệu vào biến mới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.6 Làm sạch dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6.1 Dùng bảng tần số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6.2 Dùng lệnh Sort case để tìm dữ liệu sai trên cửa sổ Data View . . . . . . 28
1.6.3 Dùng bảng phối hợp hai biến hay ba biến . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bài 2. Lập bảng tần số và tính các đại lượng thống kê mô tả 30
2.1 Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.1.1 Bảng tần số cho dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng có ít biểu hiện . 30
2.1.2 Phân tổ dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Lập bảng tổng hợp nhiều biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Bảng kết hợp hai biến định tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.2 Bảng kết hợp ba biến định tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.3 Bảng kết hợp một biến định tính và một biến định lượng . . . . . . . . 35
2.3 Tính các đại lượng thống kê mô tả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.1 Bài tập ôn luyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bài 3. Biểu đồ 41
3.1 Một số loại biểu đồ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Biểu đồ thanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.1 Cách vẽ biểu đồ thanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.2 Ví dụ: vẽ biểu đồ thanh biểu diễn một biến . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.3 Ví dụ: vẽ biểu đồ thanh biểu diễn một biến được phân tách bởi một biến
khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3 Biểu đồ tròn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3.1 Cách vẽ biểu đồ tròn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4 Biểu đồ gấp khúc, diện tích (Line, Area Chart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.1 Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.2 Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.5 Biểu đồ tần số (Histogram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.5.1 Cách vẽ biểu đồ tần số (Histogram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.6 Biểu đồ hộp và râu (Boxplot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.6.1 Cách vẽ biểu đồ hộp và râu (Boxplot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.7 Biểu đồ tán xạ (Scatter plot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.7.1 Cách vẽ biểu đồ tán xạ (Scatter plot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bài 4. Kiểm định mối quan hệ giữa hai biến 56
4.0.2 Ví dụ: kiểm định mối liên hệ hai biến định danh, hay định danh-thứ bậc 56
4.0.3 Kiểm định mối liên hệ hai biến thứ bậc . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bài 5. Kiểm định về trung bình 61
5.1 Kiểm định về trung bình một tổng thể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 Kiểm định về sự khác nhau của hai trung bình của hai tổng thể khi mẫu độc lập 62
5.3 Kiểm định về sự khác nhau của hai trung bình của hai tổng thể khi mẫu cặp . . 64
Bài 6. Phân tích phương sai (ANOVA) 67
6.0.1 Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.0.2 Phân tích sâu ANOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tài liệu tham khảo 71

Link dowload tài liệu tự học spss: http://ouo.io/ZIcrV


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io


Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh 


Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới 

loading...
l

Không có nhận xét nào: