Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

TS. Lê Thẩm Dương - Đặc điểm người lao động Việt Nam Và Con Đường Thành Công

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Theo Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương có 6 đặc điểm của người lao động Việt Nam cần đươc phát huy và đi kèm với nó là sáu đặc điểm nên loại bỏ nếu bạn muốn thành công.
Nghe Lê Thẩm Dương nói về đặc điểm người lao động Việt Nam
* Cần cù  >< Dễ thỏa mãn.
* Thông minh >< Đối phó.
* Khóe léo >< Nữa vời.
* Tụ tập >< không liên kết.
* Xởi lởi >< Không bền.
* Đoàn kết (chỉ khi gặp khó khăn) và khi thuận lợi (thì đố kỵ).

Vì vậy, người lao động Việt Nam nên phát huy những đặc điểm cần cù, thông minh, khéo léo, tụ tập, xởi lởi và đoàn kết nhưng cũng đồng thời loại bỏ những đặc điểm dễ thoải mãn, dùng thông minh để dối phó mà hãy dùng thông minh để sáng tạo, dùng khéo léo nhưng đừng làm nữa vời, có tụ tập nhưng hãy liên kết (đừng hại nhau hay lật đổ), Xởi lởi nhưng phải có kỹ năng (mối quan hệ lâu bền) và phải đoàn kết trong mọi hoàn cảnh (tránh thái độ đố kỵ, ganh tỵ, ganh ghét).


loading...
l

Không có nhận xét nào: